B I B L I A I

K V Í Z

1.

 • Melyik híres királyt említi meg Máté a nemzetségtáblában ?

 • Hogy hívták Szent József édesapját ?

 • Mit jelent az Emmanuel (Immanuel) név ?

 • Mit jelent az angyal szó ?

 • Hol született Jézus Krisztus ?

 • Hol halt meg Jézus Krisztus ?

 • Hol történt Jézus első nyilvános csodája ?

 • Melyik zsidó király idejében született Jézus ?

 • Hová küldte az angyal a Szent Családot Betlehemből ?

 • Milyen korú gyermekeket öletett meg Heródes haragjában ?

 • Mi történt a csillaggal, amikor a bölcsek Betlehembe értek ?

 • Mi volt a bölcsek ajándéka a kis Jézusnak ?

 • Mi volt Keresztelő János öltözete ?

 • Mi volt Keresztelő János eledele ?

 • Mivel fog keresztelni az, aki Keresztelő János után jön ?

 • Milyen különös jel kísérte Jézus megkeresztelkedését ?

 • Ki mondta: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa!” ?

 • Hogy hívták a Messiás előhírnökét ?

 • Hogy hívták Mária jegyesét ?

 • Mely király idején született Jézus ?

 • Hol történtek a gyermekgyilkosságok ?

 • Mit tegyenek a tanítványok, ha nem fogadja be őket egy város ?

 • Milyenek legyenek a tanítványok a farkasok közt ?

 • Melyik próféta jövendölte meg az előfutár érkezését ?

 • Mit mondott Keresztelő János, mire nem méltó ?

 • Honnan származik minden rossz gondolat ?

 • Hol könnyű átmenni a tevének ?

 • Milyen állaton vonult be Jézus Jeruzsálembe ?

 • Mivé tették a pénzváltók az imádság házát ?

 • Hogyan szólította meg a gazdag ifjú Jézust ?

 • Milyen fát átkozott meg Jézus ?

 • Hol volt látomása Zakariásnak ?

 • Mi a Máriát meglátogató angyal neve ?

 • Hova ment összeírásra Mária és József ?

 • Honnan tudták meg a pásztorok Jézus születését ?

 • Hol maradt Jézus, amikor szülei aggódva keresték ?

 • Mit kell tennie először annak, aki tornyot akar építeni Jézus példázata szerint ?

 • Hogy hívták a dúsgazdag kapuja előtt fekvő koldust ?

 • Hogyan jön el az Emberfia ?

 • Milyen állathoz hasonlította Keresztelő János a hozzá menő népet ?

 • Milyen állatokot őrzött a tékozló fiú, miután mindenét elpazarolta ?

 • Hány mondott köszönetet Jézusnak a tíz meggyógyult leprásból ?

 • Názáret melyik területen található ?

 • Miről tett tanúságot Keresztelő János a János evangélium bevezetője szerint ?

 • Mennyi maradékot szedtek össze az öt kegyér megszaporítása után a tanítványok ?

 • Mit ettek a zsidók ősatyái a pusztában ?

 • Ki nyilatkoztatta ki Istent a János evangélium bevezetője szerint ?

 • Mit mond az Írás a Messiás eredetéről, honnan származik ?

 • Miért akarták a zsidók megkövezni Jézust ?

 • Hogy hívták Lázár testvéreit ?

 • Mit mondott Márta, mikor Jézus el akarta venni a követ Lázár sírja elől ?

 • Kinek a véleménye volt ez: „Jobb, ha egy ember hal meg a népért, mintha az egész nép elpusztulna” ?

 • Mit tett Jézus az utolsó vacsora során a tanítványaival ?

 • Milyen gyümölcsöket teremjenek Jézus tanítványai ?

 • Mit mondott Jézus a tanítványoknak ?

  A szolga...

 • Ki mondta és kire: „Íme, az ember!” ?

 • Kinek ajánlja a szerző az Apostolok Cselekedetei-t a bevezetőben ?

 • Hányadik könyve a szerzőnek az Apostolok Cselekedetei ?

 • Hány napon át jelent meg a feltámadt Jézus tanítványainak ?

 • Melyik diakónus volt az, aki kegyelemmel és erővel eltelve nagy csodákat és jeleket művelt a nép körében ?

 • Hogyan halt meg István diakónus ?

 • Mire gondolt Péter a börtönből való szökése közben ?

 • Kit keresztelt meg Fülöp apostol egy tónál ?

 • Hol fogták el a zsidók Pál apostolt ?

 • Milyen nyelven szólt Pál Jeruzsálemben a római katonához ?

 • Minek a felvetésével osztotta meg Pál apostol a jeruzsálemi hallgatóságot ?

 • Kihez föllebezett Pál apostol peres eljárása során ?

 • Hová kérték a zsidó vezetők Pál apostol tárgyalását ?

 • Milyen hatást tett Pál apostol védőbeszéde az őt kihallgató királyra ?

 • Hová vitték hajón Pál apostolt a király kihallgatása után?

 • Mi történt Pál apostollal Máltán ?

  Kérdések forrása: internet • BIBLIAI TALÁLÓS KÉRDÉSEK

  1. Árka van, és mégis úszik, ajtaja bezárva, benne ember, sok-sok állat menekvését várja.

  2. Álmában a földtől fel az égig ért, angyalok járkáltak rajta, s fenn Isten beszélt.

  3. Széjjeltépték, bevérezték, pedig szép volt, tarka, apjától a viselője ajándékba kapta.

  4. Vízen ringatózott, kisfiú sírt benne, fáraóleánynak fiává lett terhe.

  5. Ég, de mégsem ég el, Úr hegyénél lángol, saruját leoldja előtte egy pásztor.

  6. Földre dobva kígyó, felemelve fegyver, máskor meg kettévált előtte a tenger.

  7. Főpap hozta vessző, ami kivirágzott, Isten hatalmáról tett így bizonyságot.

  8. Életében nem látott kést, de mikor levágták, könnyűszerrel kötözték meg elgyengült gazdáját.

  9. Dallam pendül húrjain, pásztor ajkán ének, hangja jót tesz a király meggyötört szívének.

  10. Égből jött és égbe tért vissza hirtelen. Prófétát vitt haza, kinek sírját nem lelem.

  11. Ragadozók otthona. Nem volt épp palota legfényesebb terme. Egyszer mégis a király főembere tölthetett egy éjszakát benne.

  12. Nyél nélkül egy vasdarab, mégis vízen úszik, amikor az ÚR szolgája Istenében bízik. Megfejtések: Noé bárkája, Jákób létrája, József tarke ruhája, Mózes gyékénykosara, az égő csipkebokor, Mózes botja, Áron vesszeje, Sámson haja, Dávid lantja, tüzes harci szekér-Illés, az oroszlánok verme-Dániel, vízen úszó fejsze-Elizeus.

  BIBLIAI TALÁLÓS KÉRDÉSEK

  SZEMÉLYEK

  1. Ravasz kígyó csábította felesége által , így lett s egényebb az ember isteni tudással.

  2. Csontból lett csont, gyümölcsöt csent, ezzel megbántotta Istent.

  3. Kísértő és vádló, aki embergyilkos kezdetektől fogva. Éva hallgatott rá, azóta az embert bűne tarjta fogva.

  4. Szíve mélyén gyűlölet, homlokán oly bélyeg, amit testvéröccse vére mindörökre éget.

  5. Ő az első ember, kinek vére folyt, mert egy haragtartó testvébbátyja volt.

  6. Istennel járt, mégis ember vol, bár tenger gyűlt köréje, de az ÚR a háza népét sok vendégét mind megvédte.

  7. Áldást kapok és nagy népet -szólított meg az ígéret-, s míg a fiam megszületett, vénültem huszonöt évet.

  8. Ha-ha, ha az ÚR ígéri, sem hiszem. Bár ha hatalma megadja, megszülöm. Nevetségessé tesz vele Istenem.

  9. Nevében zsák, hátán rőzse, így baktat a hegyre, penge villan, s angyal vigyáz az egyetlenre.

  10. Megitatta egy idegen elfáradt tevéit, aztán új hazába indult, követve a férfit.

  11. Fiak, egyszülöttek. Tusakodtak, mielőtt még a világra jöttek. Áldásért folyt köztü a harc, kegyelemként jött meg.

  12. Tizenketten egy apától, négy anyától, békességtől mégis távol.

  13. Fiatalon szép ruhában, aztánaztán inkább rongyosan, végül egy nagy ország élén életmentő gondosan.

  14. Férje nem volt elég néki, rabszolgája kellett volna, míg ruháját ott nem hagyta maga helyett a rabszolga.

  15. Vízre tették, vízből húzták, vizen ment át győztesen, sziklából vizet fakasztott, s leborult a Hóreben.

  16. Mózes testvére és szája, Izrael népét így áldja: Áldjon meg téged az ÚR és ragyogjon rád szent orcája!

  17. Próféta volt, ráadásul Mózes nőtestvére, de amikor féltékeny lett, lepra szállt testére.

  18. Szívét átokra szította varázslásnak bére. Átok helyett áldást mondott Izráel népére.

  19. Ahol korábban kémkedett, népét oda vitte, városait legyőzte, mert az ÚR szavát hitte.

  20. Paráznának szíve, háza a városfal oldalába' Isten előtt nem volt zárva, s megmenekült a parázna.

  21. Titkon pajtájában csépelt, gyapjútinccsel űzött kételyt, volt háromszáz embere, fáklya, kürt és cserépfazék fegyvere.

  22. Haja ollót sose látott, ez volt ereje. Feje asszonyölbe vágyott, ez lett végzete.

  23. Ölelése, csókja édes, hízelgése mégis kétes. Szeretője helyett inkább erszényéhez volt hűséges.

  24. Rút, de mégse csúnya, hűséges szíve anyósát követte, s ajándékul áldott gyermeket szüle.

  25. Azt hitték róla, hogy részeg, pedig csak imádkozott, és az Úrtól nemsokára fiúgyermeket kapott.

  26. - Szólj, mert hallja a te szolgád - mondta Istenének, s attól kezdve vele üzent Isten a népének.

  27. Népe első királya lett, nem is akadt párja, amíg szíve trónusán csak Isten volt királya.

  28. Juhnyáj mellől hívta Isten népe pásztorának, bátor és hű harcosa lett Teremtő Urának.

  29. Dávid jóbarátja, bajban is hű társa, királyfiként sem bánta, hogy ő lesz majd királya.

  30. Dávid szeretője, aztán felesége, fia lett Izráel legbölcsebb személye.

  31. Bölcsességét messze földön ismerték, csodálták, ő építtette fel végre Istenének házát, mégis idegen istenek lepték háza táját.

  32. Messziről érkezett díszes kísérettel, királyt megpróbálni okos kérdésekkel.

  33. Négyszázötven prófétával egyedül állt szemben, mert ő nem a Baalban bízott, egyedül Istenben.

  34. Nem volt csodadoktor, mégis gyógyított. Hisz Isten Lelkéből kettős részt kapott.

  35. Szíriai hadvezér volt, testét lepra fedte, Hétszer merült a Jordánba, s megtisztult a teste.

  36. Bűnre csábította királyát és férjét, Jezréel kutyái nyalták fel a vérét.

  37. Amikor ellenség városát támadta, halálos betegség testét megragadta, könyörgött az Úrhoz, aki meghallgatta.

  38. Isten törvényét szerette, mikor megértette, s országának bűnös népét jó útra vezette.

  39. Ajkát parázs érintette, népét hittel szólította, Isten égő Igéjével feddette és buzdította.

  40. Nyakában az Úr igája, ítéletről szólott szája, népe bűnét, pusztulását látta, látta, látta, látta...

  41. Isten mondta, indulj erre, mire ő elindult arra. Menekült, míg rá nem akadt egy Úr küldötte nagy halra.

  42. Fiatalon elhurcolták, messze volt hazája, hűségesen imádkozott, s zárva maradt mellette az oroszlánok szája.

  43. Királynő volt, legszebb egész Perzsiában, bátorsága győzött király udvarában.

  44. Elvesztette vagyonát és gyermekeit sorban, elvesztette egészségét, mégis hitt az ÚRban

  Megfejtések: Ádám, Éva, sátán, Káin, Ábel, Noé, Ábrahám, Sára és Izsák, Izsák, Rebeka, Ézsau és Jákób, Jákób fiai, József, Potifárné, Mózes, Áron, Mirjám, Bálám, Józsué, Ráháb, Gedeon, Sámson, Delila, Ruth, Anna, Sámuel, Saul, Dávid, Jonatán,Betsabé, Salamon, Sába királynője, Illés, Elizeus, Naámán, Jezabel, Ezékiás,Jósiás, Ézsaiás, Jeremiás, Jónás, Dániel, Eszter, Jób. www.nicksztannaal.eoldal.hu

  Bibliai teszt

  Bibliai teszt